Tôi đã thanh toán cho Premium nhưng tài khoản của tôi chưa nâng cấp. Tôi nên làm gì đây?

Theo dõi