Tôi có thể lưu hoặc xóa từ trong Ôn tập từ vựng không?

Theo dõi